PROJEKT ČR - SYSTÉM SMĚNY:

Je to systém společensko-ekonomický založený na přenesení universálních zákonů do lidské činnosti. Základní zákon dávání (ber-dej) je vyjádřením toho, že vesmír a vše v něm funguje prostřednictvím dynamické výměny. Právě z vesmírných zákonů jsem vycházela a také ze své touhy, aby byla čistá voda, vzduch. A to je vše vyjádřeno v systému BER-DEJ - viz obrázek snimek-03.jpg (zvětšíte si ho klepnutím na tlačítko myši až se zobrazí obrázek)

Na tomto snímku je k povšimnutí následující schéma u každého projektu, každé lidské činnosti:

Směr - to je to, co hledáme a může to být i vize investora, prostředí - to je při každé činnosti mít na paměti udržování čistého ovzduší a vody, cíl je konkrétní dílek toho kam směřujeme. Cíl může být vybudování skalky, stejně tak jako vybudování obchodního centra. To vše je vždy srovnáváno, zda je cíl a jeho realizace v souladu s universálními zákony úspěchu (Deepak Chopra), které jsou popsány v kartách (uvedu také na internetu). 

     Otázka však zněla, jak to zabezpečit? A tak mne napadl systém BER-DEJ.  

    Podíváte-li se na symbol vidíme modrou linii (braní) protnutou červenou linií (dávání)    V   prostředku je zelené pole. Toto zelené pole symbolizuje prostředí sdílené při výměně dávání  a braní. Právě sdílené prostředí je rozdílem od současného konkurenčního prostředí. Ono sdílení by se dalo nazvat jediným slovem : Ohleduplností. Avšak jak změnit stávající systém z bezohledného na ohleduplné? Domnívám se, že obrácením toho, co je motorem společnosti. Dnes je to spotřeba. Mne napadlo, že by to měla být úspora spotřeby.  V době presentace jsem to ještě neměla tak rozmyšlené, jak níže. Vím o tom systému vše, ale potřebuji jen najít slova, jak Vám ho objasnit. Asi takto:

Vše ve vesmíru je energie. A i my fungujeme na základě výměny energie:

Energii spotřebováváme ve formě jídla, pití a vzduchu a vydáváme ve formě práce. Při těžké práci je nutno spotřebovat cca 350 kcal/hodinu (což je několik tisíc J/hod)

Rovněž stroje vykonávají práci (dá se převést na energii spotřebou = spálením nafty, plynu a to v J/hod)

Na základě takto jednoduchého základu můžeme převést každou výrobní činnost na spotřebu energie, tedy celkovou energetickou náročnost (ostatně, už se využívá pojem : Energetická náročnost budovy a bude z ní placena daň související s nemovitostí a jejím využíváním)

Teď si vezměme, že každý nový záměr bude přepočten na energetickou náročnost (EN) při výstavbě (včetně lidské práce).  A jako etalon je určen cíl spotřeby energie pro daný rok určený procentem energie hrubé mechanizace, procentem spotřeby lidské energie a energie správní. Tento cíl bude určovat vláda. Podíly etalonu vzejdou z energetické náročnosti fungování obce a cíle taktéž. (Nechci zde zabíhat do podrobností, ale je nutné zmínit, že nefungující nebo špatně fungující zařízení v obci je energeticky náročnější - včetně zatížení okolí, než nově vybudované).   

A to, co je v systému zásadní je to, že lidé, starostové, vláda, budou hodnoceni dle toho, jak svými zkušenostmi a prací dokážou snížit ty nejnáročnější energetické systémy (materiální) a budou využívat ty nejméně energeticky náročné systémy (duchovní) k řízení celé společnosti.

Cílový stav takové společnosti je (René Egli, Princip LOLA):

                                                                                                         

Jedná se o přechod od spotřeby energeticky velmi zatěžujících systémů ke spotřebě energeticky nezatěžujících systémů.

V podstatě realizaci jednoho ze 7 duchovních zákonů a to "nejmenšího úsilí".

Tedy i jinak : "Dělej méně-dosáhneš více"

A ve spojení s dalšími zákony - Zákonem oproštění se (nelpění) a zákonem karmy se připojuje možnost maximálního využití Zákona čisté potencionality (lásky), kde skutečné = požadované jen s minimálním tělesným úsilím.

To je záměr systému BER-DEJ. 

 

 

 

Vraťme se však k současnosti. Otázka zní : JAK ZAČÍT a jedna z odpovědí je tato: Využívat všech zkušeností, které povedou k úspoře času (a energie) ve všech oblastech lidského života.

Z toho důvodu je dobré začít zavádět bázi vlastních i firemních zkušeností, bázi dobře-špatně a to modul, který jsem  nazvala "Firemní knihovna "

(Což je i osobní knihovna, autorská atp.) a je to jeden z modulů systému ukládání, zpracování, směny, hodnocení, prodeje USPOŘÁDANÝCH zkušeností v systému e4s (cože je modulární systém IT produktů v síti internetu) Modul Firemní knihovna je modul, ve kterém budeme prezentovat nejen vlastní CV (životopis), ale i prezentaci našich námětů a podnětů ke zlepšení,ke snižování energetické náročnosti spotřeby ú produkce. Mimochodem:  báze podnětů už existuje, viz : www.podnety.cz

Forma a obsah se časem bude zajisté vylepšovat, ale modul bude zatím formou SERVER -KLIENT do  sítě systému e4s, který je popsán  podrobně zde: e4s.pdf   Z e4s je zde pouze část = čtyři základní moduly (věže) - viz obrázek:

E4S je tedy zkratky informačního systému pro tento projekt s daty. E4S má základní 4 moduly (věže) V oněch čtyřech "věžích" E,F,B,S se realizuje systém ber -dej.

Každá "věž" má svou funkci. Její "patra" mají kompatibilní systém se systémem "firemní knihovny" což je dílčí modul přenositelný jak do škol, tak pro jednotlivce, jako systém "prázdný", který pak autor může naplňovat "projekty" svými, které pak může předložit ve formátu do E4S.

Co získají UŽ DNES ti, kteří se do systému zapojí?

Získají úspory už dnes a ještě navíc získají rozšíření svého uvědomění.

Další Otázka zní: JAK ZREALIZOVAT TENTO SYSTÉM ?

Odpověď: Stačí zatím užívat prostředky, které máme k dispozici. Co je důležité, je zmapovat si svou mysl a své schopnosti a vytvořit si základní mapu mysli v oblasti tvořivosti. 

Mapa  v oblasti ber-dej (spolupráce v rámci obcí)  je například tento snimek-03.jpg   (Ke zkratkám ve snimek-03.jpg : PT je pracovní turistika ; CH = centrum harmonie (osvěta, zdraví, pečování, rodina) e4s je systém uspořádání směny a prodeje zkušeností; FK je knihovna firemní (osobní, projektovou či obecní) =  pojem pro jeden z modulů e4s (to je jen přechodný systém)

Další Otázka zní: JAK MŮŽETE SE PŘIPOJIT ? 

Je několik možností : Začněte s mapou mysli, kdo chce, můžeme uspořádat setkání na toto téma a začít na mapách mysli pracovat. Anebo kdo rozumí IT (hardware), může se zapojit jako spoluautor. (Do vytváření tzv. firemní knihovny a dopracování systému E4S (což jsou projekty pro snižování EN). Metodika je zde : e4s.pdf

Dále se může zapojit škola, která si vezme na starosti databázi DOBŘE-ŠPATNÉ, což je jedna z úžasných možností, jak snižovat čas na činnosti a odstranění mnohdy fatálních důsledků vad. Staňte se spolutvůrci. Založme sdružení BER-DEJ.

Proto, abychom vždy jednali v souladu se správným směrem (tedy 7 duchovních zákonů) jsem už vyrobila karty a jejich užití vysvětlím jinde a později.

A ještě k tomu, jak se změní peněžní systém, kde DAR je právě ono snížení energie a zátěže sdíleného prostředí. Viz tento snimek-01.jpg

Důsledky BER-DEJ :

Textové pole: V Mokré, dne 24.3.2009 Ing.Vlasta Čudanová 
viz tento snimek-08.jpg

To je zatím vše,  těším se, že začneme tvořit svět založený na zahájení převrácení hodnot od modly hmotného úspěchu k duchovnímu.

V Brně, dne 24.3.2009 Ing.Vlasta Čudanová ; upraveno dne 30.3.2020

p.s: máte-li nějaké dotazy, náměty, posílejte na cudanova.vlasta@gmail.com