METODIKA PRO PREVENCI RIZIK

(Zákoník práce, tj. z.č. 262/2006 Sb., § 9 zákona č. 309/2006 Sb.)
1. ÚVOD
2. JAK POSTUPOVAT PŘI  VYHODNOCENÍ RIZIK
3. JAK POSTUPOVAT PŘI  PRÁCI S REGISTREM NEBEZPEČÍ
 
V příloze 1 – Vyhodnocení rizik a opatření k prevenci rizik (Tvorba a upřesňování registru nebezpečí)
 
V příloze 2 – Ukázka z registru nebezpečí – revidovaný (přidány odkazy na právní předpisy)
 
V příloze 3 – Registr legislativy (je to seznam)
 
V příloze 4 – Registr nebezpečí (celý soubor naplněný jednotlivými dokumenty,některé si můžete prohlédnout)
 
V příloze 5 – Opatření pro montážní práce  (ukázka inovované verze registru rizik)
 
Přehled právních předpisů pro Vyhodnocení rizik v uváděném příkladu v této metodice:
Přehled zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, kterými se stanovují základní pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví. Těmito předpisy se musí řídit všichni účastníci výstavby.
NV č. 494/2001 Sb. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
NV č. 495/2001 Sb. Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
NV č. 11/2002 Sb. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
NV č. 168/2002 Sb. Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
NV č. 21/2003 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky
NV č. 362/2005 Sb. Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
NV č. 101/2005 Sb. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Z. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Z. č. 309/2006 Sb. Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
NV č. 591/2006 Sb. Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
V. č. 268/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
NV č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci
 
 
 
Dne 16.9.2010   Vypracovala:  Ing. Vlasta  Čudanová, Mokrá 357, 664 04 Brno-venkov
Dne .........................   Schválil:  Ředitel společnosti ........................................

 

1. ÚVOD
Pro vypracování opatření k prevenci rizik pro konkrétní pracoviště slouží registr nebezpečí společnosti a to tak, aby splnila společnost .......................... zákonný požadavek dle z.č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3  a  § 102 a současně splnila požadavky systému managementu dle ČSN OHSAS 18001.
Pro snadnější pochopení je uveden příklad v příloze 1 – Úkoly v prevenci rizik a hodnocení rizik . Název  “Informace o rizicích na staveništi”,  s tím, že pro stručnost je uvedeno vyhodnocení rizik jen pro pár položek z registru nebezpečí. Bodové hodnocení a stupeň rizika má význam především pro orientaci jakou váhu má riziko a tomu tedy adekvátní (časově i nákladově) opatření. Na základě tohoto zařazení rizika jsou pak opatření přidána do registru nebezpečí.
Ukázka inovované verze registru nebezpečí (a opatření) je uvedena v příloze 2.
Obsah kompletního (stávající verze) registru nebezpečí (a opatření) je uveden v příloze 4.   
Vzhledem k tomu, že se mnohdy registr nebezpečí odvolává na právní předpisy, je ve společnosti zaveden registr právních předpisů a požadavků, ten je uveden v příloze 3.

 

 
Postup je ukázán na příkladu,  jehož výstup je v příloze 1.
V tomto příkladu je hodnocení rizik a opatření k prevenci rizik  vypracováno pro staveniště, které má zajistit provozovatel Příklad s.r.o.  pro účely rekonstrukce místní plynovodní sítě ve Vysokém Mýtě.
Investor zadal do podmínek povinnosti při předávání pracoviště takto:
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky montáží dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště, pokud nejsou obsaženy přímo v hospodářské smlouvě. Provozovatel montáže to je společnost Příklad s.r.o.  je povinen seznámit pracovníky dodavatele montážních prací se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel montážních prací seznámit určené pracovníky investora nebo provozovatele s riziky montážních prací. O vzájemném seznámení a předání rizik bude vyhotoven zápis. Společnost Příklad s.r.o.  zajišťuje základní zabezpečení staveniště.
 
Zabezpečení staveniště
Zabezpečení staveniště bude provedeno oplocením do výšky 1,8 m (v případě provádění krátkodobých prací, je možno ohrazení staveniště provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče). Staveniště bude na vstupu označeno značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., a přílohy č. 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. V noci a za snížené viditelnosti musí být výkopy označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m. Dále budou osazeny dopravní značky dle výkresu projektové dokumentace číslo E.3.1 a E.3.2 - Dopravně regulační označení dle probíhající etapy výstavby.
Práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života
Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy se nebudou vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života dle  přílohy číslo 5 nařízení vlády 591/2006 Sb.3.
Závěr
Výsledkem Vyhodnocení rizik a opatření na staveništi od provozovatele montáže (Příloha 1), to je společnosti Příklad, s.r.o, která tuto informaci o rizicích předá koordinátoru BOZP, který bude stavebníkem vybrán pro realizaci stavby.
 
 
Registr nebezpečí je vypracován na základě zkušeností ve stavebnictví a na základě požadavků právních požadavků v oblasti BOZP a souvisejících.
Tento registr nebezpečí si uživatel, který si ho zakoupí, může doplňovat sám,  na základě prací, které jeho firma (provede, provedla) provádí a kde uživatel předvídá zdroje nebezpečí a najde k nim opatření proti negativním dopadům tohoto nebezpečí, tak jak je ukázáno v příloze č.1
Výhody, námi sestaveného registru nebezpečí,  je možnost stavebnicově seskládat opatření pro práce na staveništi, příklad uvádím v příloze 5 – pro montážní práce.