INFORMOVANOST O RIZICÍCH  - VÝSTUPNÍ DOKUMENT

Dokument může mít takovéto záhlaví:

logo firmy X

Proškolení pracovníků a dodavatelů  o rizicích a opatřeních

“Objekt  ....................................“

stavba 

Vydal: 

Platnost od:

Strana 1 ze 3 ..

 

Strana 1 - Informace o rizicích  první strana je o proškolení zástupců subdodavatelů

Strana 2 - Informace o rizicích je o proškolení pracovníků (i pracovníků subdodavatelů)

Strana 3 - Informace o rizicích   na této straně je uveden seznam rizik z registru nebezpečí a má být doložen

                                                   dokumenty vytipovanými z registru (příklad takového dokumentu zde či zde)

POVINNOST INFORMOVAT O RIZICÍCH PLYNE Z NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍ ZÁKONŮ:

Dle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) :

§ 101

Odst. 3

(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

§ 101

Odst. 4

(4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen:

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat:

Ø    odborovou organizaci

Ø    nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Ø    a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

  a dle zákona č. 309/2006 Sb.:

 

§ 16

 

Zhotovitel  stavby je povinen:

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit:

Ø      že informoval koordinátora BOZP (který zastupuje zadavatele - investora) o rizicích vznikajících při pracovních   nebo technologických postupech,  které zvolil.