PRÁVNÍ REGISTR - ukázky

Revize z 12.1.2011 – provedla ing.Vlasta Čudanová

 

 

 

Číslo předpisu

N á z e v   p ř e d p i s u  (Zákon, NV a Vyhl.)

Zákon Parl. 12/1997

Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Zákon FS č. 17/1992

O životním prostředí

Zákon Parl. 18/1997

Mírové využití jaderné energie (atomový zákon)

Zákon NS č. 20/1966

O péči o zdraví lidu (§ 35a + § 40 – povinnosti závodního lékaře)

Zákon Parl.  22/1997

O technických požadavcích na výrobky

Zákon NS č. 40/1964

Občanský zákoník (od 1. ledna 2007 mají některé § zákona vazbu na Zákoník práce č. 262/2006 Sb.)

Zákon Parl.  48/1997

O veřejném zdravotním pojištění (§ 11, odst. 1b – volba lékaře,   § 35 – specifikace hrazené péče)

Zákon Parl.  59/2006

O prevenci závažných havárií

Zákon Parl.  76/2002

O integrované prevenci a registru znečišťování

Zákon Parl.  86/2002

O ochraně ovzduší

Zákon Parl. 100/2001

O posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon Parl. 101/2000

O ochraně osobních údajů

Zákon Parl. 102/2001

O obecné bezpečnosti výrobků

Zákon Parl. 111/1994

O silniční dopravě

Zákon ČNR  133/1985

O požární ochraně – Úplné znění j v zákoně 67/2001

Zákon Parl. 137/2006

O veřejných zakázkách

Zákon Parl. 168/1999

O pojištění motorového vozidla

Zákon  NS  174/1968

O státním odborném dozoru  (v roce 2005– zásadní novelizace)

Zákon Parl. 183/2006

Stavební zákon

Zákon Parl. 185/2001

Zákon o odpadech

Zákon Parl. 239/2000

Integrovaný záchranný systém

Zákon Parl. 247/2000

Získávání, zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Zákon  Parl. 251/2005

O inspekci práce (od 1. 1. 2007– zásadní novelizace)

Zákon Parl. 254/2001

Vodní zákon

Zákon Parl. 258/2000

O ochraně veřejného zdraví

Zákon  Parl. 262/2006

Zákoník práce

Zákon  Parl. 266/2006

Úrazové pojištění zaměstnanců

(platný od -IV.2006, účinný -1. 1. 2008)

Zákon  Parl. 309/2006

Zákon o ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP

Zákon Parl. 356/2003

O chemických látkách a chemických přípravcích

Zákon Parl.  361/2000

O provozu na pozemních komunikacích (změna k 1. 7. 2006)

Zákon Parl.  435/2004

O zaměstnanosti

Zákon Parl. 458/2000

Energetický zákon

Zákon Parl.  477/2001

O obalech

Zákon Parl.  499/2004

O archivnictví a spisové službě

Zákon  FS č. 505/1990

O metrologii

Zákon  FS č. 513/1991

Obchodní zákoník

 

 

 

N A Ř Í Z E N Í    V L Á D Y

Nařízení vlády 9/2002

Technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Nař. vlády   11/2002

Vzhled, umístění bezpečnost. značek, zavedení signálů

Nař. vlády   17/2003

Technické požadavky na el. zař. nízkého napětí (NV168/97)

Nař. vlády   18/2003

Technické požadavky - elektromag. kompatibilita (NV 169/97)

Nař. vlády   19/2003

Technické požadavky na hračky (ruší NV 171/1997)

Nař. vlády   20/2003

Technické požadavky na jednod. tlakové nádoby (NV 175/97)

Nař. vlády   21/2003

Technické požadavky na OOPP (ruší NV 172/1997)

Nař. vlády   22/2003

Technické požadavky na spotřebiče plyn. paliv (NV 177/97)

Nař. vlády   23/2003

Tech. požadavky na zař. v prostředí s neb. výbuch (176/97)

Nař. vlády   24/2003

Technické požadavky na strojní zařízení (NV 170/97)

Nař. vlády   25/2003

Technické požadavky na účinnost kotlů (NV 180/1999)

Nař. vlády   26/2003

Technické požadavky na tlaková zařízení (NV 182/99)

Nař. vlády   27/2003

Technické požadavky na výtahy (ruší NV 14/1999 Sb. )

Nař. vlády   27/2002

Organizace práce, pracovních postupů při chovu zvířat

Nař. vlády   28/2002

Organizace práce, pracovních postupů při práci v lese

Nař. vlády   60/2003

Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úraze

Nař. vlády 91/2010

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů

Nař. vlády  101/2005

O požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nař. vlády  138/2003

Vzor služebního průkazu zaměstnanců ochrany veřej. zdraví

Nař. vlády  148/2006

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nař. vlády  163/2002

Stanoví tech. požadavky na vybrané stavební výrobky

Nař. vlády  168/2002

Organizace, provozování dopravy dopravními prostředky

Nař. vlády  173/1997

Stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Nař. vlády  178/2001

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

Nař. vlády  361/2007 

Stanovení podmínek ochrany zdraví při práci

Nař. vlády  179/1997 

Grafická podoba české značky shody, její umístění

Nař. vlády  190/2002

Technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Nař. vlády  201/2010

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nař. vlády  290/1995

Stanoví seznam nemocí z povolání

Nař. vlády  291/2000

Grafická podoba označení CE

Nař. vlády  339/2002

Poskytování informací v oblasti tech. předpisů, dokum, norem

Nař. vlády 362/2005

O nebezpečí pádu z výšky

Nař. vlády  378/2001

Bezpečný provoz, používání  SaZ, přístrojů a nářadí

Nař. vlády  406/2004

Zajištění BOZP při práci v prostředí a nebezpečím výbuchu

Nař. vlády  464/2001

Náhrada ztráty na výdělku při prac. úrazu a nemoci z povolání

Nař. vlády  480/2000

O ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nař. vlády  494/2001

Evidence, hlášení a zasílání záznamů o pracovním úrazu

Nař. vlády  495/2001

Poskytování OOP, mycích, čistících, dezinfek. prostředků

Nař. vlády  567/2006

O min. mzdě, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Nař. vlády  591/2006

O bližších minimál. požadavcích na BOZP na staveništích

 

 

 

V Y H L Á Š K Y

Vyhl. ČÚBP   18/1979

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhl. ČÚBP   19/1979

Vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhl. ČÚBP   20/1979

Vyhrazená elektrická zařízení

vyhl. 23/2008

o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška  73/2010

Vyhrazená elektrická technická zařízení 

Vyhl. ČÚBP   21/1979

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhl. ČÚBP   48/1982

Požadavky k zajištění bezpeč. práce, tech. zařízení

Vyhl. ČÚBP  50/1978

O odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. MZd.    56/1997

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

Vyhl. M Stav.77/1965

O výcviku a způsobilosti obsluh stavebních strojů

Vyhl. ČÚBP   85/1978

O kontrolách, revizích, zkouškách plynových zařízení

Vyh. M.vnitra 87/2002

Stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhl. ČÚBP   91/1993

Bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách

Vyh. M.dopr. 104/1997

Kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhl. M.Vnit. 111/1981

O čištění komínů

Vyhl.  MF     125/1993

Sazby zák. pojištění odpověd. org. za škodu při prac. úrazu

Vyhl. Míst.r. 137/1998

O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhl. MZd.   137/2004

O hygienických požadavcích na stravovací služby

Vyhl. MDop. 167/2002

Prováděcí předpis o získávání způsobilosti k řízení

Vyhl. MŽP    220/2004

Oznamování a evidence nebezpečných chemických látek

Vyhl. MŽP    221/2004

Seznam NCHLP – výroba a používání je omezeno

Vyhl. MPO   231/2004

Obsah bezpečnostního listu k NCHLP

Vyhl. MVnit. 246/2001

O požární prevenci

Vyhl. MZd    252/2004

Požadavky na pitnou vodu a četnost její kontroly

Vyhl. MZd.   288/2003

Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým

Vyhl. MZd.   342/1997

Postup při uznávání nemocí z povolání

Vyhl. MŽP    355/2002

Emisní limity, provozování zdrojů znečišťování ovzduší

Vyhl. MŽP    356/2002

Seznam znečišťujících látek, emisní limity zdrojů

Vyhl. MZd    376/2001

O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhl. MŽP    383/2001

O podrobnostech nakládání s odpady

Vyhl. MPSV  398/2001

O stanovení poplatků za činnosti organizací SOD

Vyhl. MMíst.roz 398/2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhl. MZd    427/2004

O hodnocení rizika chemických látek pro člověka

Vyhl. MZd    432/2003

Podmínky pro zařazování prací do kategorií

Vyhl. MZd.   440/2001

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

V. MMíst.roz. 499/2006

Dokumentaci staveb

Vyhl. MŽP    503/2004

Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů

 

 

 

N o r m Y

 

SYSTÉMOVÉ NORMY

OHSAS 18001:2008

Systémy managementu BOZP – specifikace

ISO 19011:2002

Směrnice pro auditování:

·        systému managementu jakosti a nebo

·        systému environmentálního managementu a nebo

·        systému managementu BOZP

ISO 9000:2005

Systémy managementu jakosti – základy, zásady a slovník

ISO 9001:2008 

Systémy managementu jakosti – požadavky

ISO 9004:2000

Systémy managementu jakosti-směrnice pro zlepšování výkonnosti

ISO 14001:2005

Systém enviromentál. managementu – požadavky a návod pro použití

ISO 14004:2005

Systém enviromentálního managementu – všeobecná směrnice, zásadám, systémům a podpůrným metodám

 

STAVEBNICTVÍ

ČSN EN 12 158-1,2

Nákladní stavební výtahy

ČSN 73 3050

Zemné práce. Všeobecná ustanovenia

 

STAVEBNÍ STROJE

ČSN ISO 6750

Stroje pro zemní práce. Provedení a obsah příruček

ČSN ISO 7130

Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče

ČSN ISO 8152

Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků

ČSN ISO 9244

Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení (277509) rizika. Všeobecné zásady

ČSN ISO 10968

Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy

ČSN 27 7012

Stavební zemní stroje a rypadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

ČSN 27 8042

Stavební zemní stroje. Ochranná zařízení. Požadavky na konstrukci z hlediska bezpečnosti

ČSN 27 8043

Stavební a zemní stroje. Průchody a otvory pro přístup k uzlům strojů. Požadavky na konstrukci z hlediska bezpečnosti

ČSN 27 8221

Stroje pro zemní práce. Nakladače. Technické požadavky a zkoušení

ČSN EN 474 1-11 

Stroje pro zemné práce. Bezpečnost.

ČSN EN 996 

Souprava pro pilotovací práce. Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 500- 1-6

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost

ČSN 73 4108

Šachty, umývárny a záchody

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

 

ŽEBŘÍKY

ČSN 38 9805

Vysunovací žebřík

ČSN 38 9815

Přívěsné žebříky

ČSN EN 131-1

Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry

ČSN EN 131-2

Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení

ČSN 74 3282

Ocelové žebříky. Základní ustanovení

ČSN EN ISO 14122-4

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky