Něco o systému BER - DEJ :

Předem upozorňuji, že systém postupně vyjasňuji, "odmlžuji" ze své mapy tvořivosti. Základ B-D popisuji níže:

Je to systém společensko-ekonomický založený na přenesení universálních zákonů do lidské činnosti. Základní zákon dávání (ber-dej) je vyjádřením toho, že vesmír a vše v něm funguje prostřednictvím dynamické výměny. Právě z vesmírných zákonů jsem vycházela a také ze své touhy, aby byla čistá voda, vzduch. A to je vše vyjádřeno v systému BER-DEJ - viz obrázek snimek-03.jpg (zvětšíte si ho klepnutím na tlačítko myši až se zobrazí obrázek)

Na tomto snímku je k povšimnutí následující schéma u každého projektu, každé lidské činnosti:

Směr - to je to, co hledáme a může to být i vize investora, prostředí - to je při každé činnosti mít na paměti udržování čistého ovzduší a vody, cíl je konkrétní dílek toho kam směřujeme. Cíl může být vybudování skalky, stejně tak jako vybudování obchodního centra. To vše je vždy srovnáváno, zda je cíl a jeho realizace v souladu s universálními zákony úspěchu (Deepak Chopra), které jsou popsány v kartách (uvedu také na internetu). 

     Otázka však zněla, jak to zabezpečit? A tak mne napadl systém BER-DEJ.  

    Podíváte-li se na symbol vidíme modrou linii (braní) protnutou červenou linií (dávání)    V   prostředku je zelené pole. Toto zelené pole symbolizuje prostředí sdílené při výměně dávání  a braní. Právě sdílené prostředí je rozdílem od současného konkurenčního prostředí. Ono sdílení by se dalo nazvat jediným slovem : Ohleduplností. Avšak jak změnit stávající systém z bezohledného na ohleduplné? Domnívám se, že obrácením toho, co je motorem společnosti. Dnes je to spotřeba. Mne napadlo, že by to měla být úspora spotřeby.  V době presentace jsem to ještě neměla tak rozmyšlené, jak níže. Vím o tom systému vše, ale potřebuji jen najít slova, jak Vám ho objasnit. Asi takto:

Vše ve vesmíru je energie. A i my fungujeme na základě výměny energie:

Energii spotřebováváme ve formě jídla, pití a vzduchu a vydáváme ve formě práce. Při těžké práci je nutno spotřebovat cca 350 kcal/hodinu (což je několik tisíc J/hod)

Rovněž stroje vykonávají práci (dá se převést na energii spotřebou = spálením nafty, plynu a to v J/hod)

Na základě takto jednoduchého základu můžeme převést každou výrobní činnost na spotřebu energie, tedy celkovou energetickou náročnost (ostatně, už se využívá pojem : Energetická náročnost budovy a bude z ní placena daň související s nemovitostí a jejím využíváním)

Teď si vezměme, že každý nový záměr bude přepočten na energetickou náročnost při výstavbě (včetně lidské práce).  A jako etalon je určen cíl spotřeby energie pro daný rok určený procentem energie hrubé mechanizace, procentem spotřeby lidské energie a energie správní. Tento cíl bude určovat vláda. Podíly etalonu vzejdou z energetické náročnosti fungování obce a cíle taktéž. (Nechci zde zabíhat do podrobností, ale je nutné zmínit, že nefungující nebo špatně fungující zařízení v obci je energeticky náročnější - včetně zatížení okolí, než nově vybudované).   

A to, co je v systému zásadní je to, že lidé, starostové, vláda, budou hodnoceni dle toho, jak svými zkušenostmi a prací dokážou snížit ty nejnáročnější energetické systémy (materiální) a budou využívat ty nejméně energeticky náročné systémy (duchovní) k řízení celé společnosti.

Cílový stav takové společnosti je (René Egli, Princip LOLA):

                                                      Jedná se o přechod od spotřeby energeticky velmi zatěžujících systémů ke spotřebě energeticky nezatěžujících systémů. V podstatě realizaci jednoho ze 7 duchovních zákonů a to "nejmenšího úsilí".

Tedy i jinak : "Dělej méně-dosáhneš více"

A ve spojení s dalšími zákony - Zákonem oproštění se (nelpění) a zákonem karmy se připojuje možnost maximálního využití Zákona čisté potencionality (lásky), kde skutečné = požadované jen s minimálním tělesným úsilím. To je záměr systému BER-DEJ. 

 

 

 

 

 

Vraťme se však k současnosti. Otázka zní : JAK ZAČÍT a jedna z odpovědí je tato: Využívat všech zkušeností, které povedou k úspoře času (a energie) ve všech oblastech lidského života.

Z toho důvodu je dobré začít zavádět bázi vlastních i firemních zkušeností, bázi dobře-špatně a to modul, který jsem nazvala "Firemní knihovna " (Což je i osobní knihovna, autorská atp.) a je to jeden z modulů systému ukládání, zpracování, směny, hodnocení, prodeje USPOŘÁDANÝCH zkušeností v systému e4s (cože je modulární systém IT produktů v síti internetu). Viz níže :

Je to modul, ve kterém budeme prezentovat nejen vlastní CV (životopis), ale i presentaci našich námětů a podnětů ke zlepšení, mimochodem báze podnětů už existuje, viz :

www.podnety.cz ; ke snižování energetické spotřeby. Forma a obsah se s časem bude zajisté vylepšovat, ale modul bud formou SERVER -KLIENT do správy a sítě systému e4s, který je zde:

  V oněch čtyřech "věžích" E,F,B,S se realizuje systém ber -dej. Každá "věž" má svou funkci. Její "patra" mají kompatibilní systém se systémem "firemní knihovny".

Co získají UŽ DNES ti, kteří se do systému zapojí?

Získají úspory už dnes a ještě navíc získají rozšíření svého uvědomění.

Další Otázka zní: JAK ZREALIZOVAT TENTO SYSTÉM ?

Odpověď: Stačí zatím užívat prostředky, které máme k dispozici. Co je důležité, je zmapovat si svou mysl a své schopnosti a vytvořit si základní mapu mysli v oblasti tvořivosti. To už jsme začali zkoušet s Jirkou Dibelkou, Míšou Schneiberkovou a jejím synem. Já se toho držím a daří se mi systém ber-dej stále více upřesňovat. Mapa mysli v oblasti ber-dej je například tento snimek-03.jpg

Další Otázka zní: JAK MŮŽETE SE PŘIPOJIT ? 

Je několik možností : Začněte s mapou mysli, kdo chce, můžeme uspořádat setkání na toto téma a začít na mapách mysli pracovat. Anebo kdo rozumí IT (hardware), může se zapojit jako spoluautor. Dále se může zapojit škola, která si vezme na starosti databázi DOBŘE-ŠPATNÉ, což je jedna z úžasných možností, jak snižovat čas na činnosti a odstranění mnohdy fatálních důsledků vad. Staňte se spolutvůrci. Založme sdružení BER-DEJ.

Pro to, abychom vždy jednali v souladu se správným směrem (tedy 7 duchovních zákonů) jsem už vyrobila karty a jejich užití vysvětlím jinde a později.

A ještě k tomu, jak se změní peněžní systém, kde DAR je právě ono snížení energie a zátěže sdíleného prostředí. Viz tento snimek-01.jpg

Důsledky BER-DEJ :

Textové pole: V Mokré, dne 24.3.2009 Ing.Vlasta Čudanová 
(Ke zkratkám: PT je pracovní turistika ; CH = centrum harmonie (osvěta, zdraví, pečování, rodina) e4s je systém uspořádání směny a prodeje zkušeností; FK je pojem pro jeden z modulů e4s (to je jen přechodný systém)  - viz tento snimek-08.jpg

To je zatím vše,  těším se, že začneme tvořit svět založený na zahájení převrácení hodnot od modly hmotného úspěchu k duchovnímu.

V Brně, dne 24.3.2009 Ing.Vlasta Čudanová